VipHouse
VipHouse

Reklamacije i povrat robe

Saobraznost

Zakonom o zaštiti potrošaca prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu ciji je period saobraznosti duži od 24 meseca, prodavac je dužan da izda garantni list dobavljaca. Prodavac je dužan da u slucaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraci rok u kom prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraci od 12 meseci. Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uredaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, ketridži, glave štampaca,... Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvodac nije drugacije propisao.

Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane prodavca, kupac gubi u slucaju neadekvatnog rukovanja uredajem i njegovim korišcenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slucaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašcenih lica. Viphouse garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i uskladenost istih sa navedenim specifikacijama proizvodaca.

Reklamacije i povrat robe

Reklamacije u slucaju nesaobraznosti proizvoda U slucaju nesaobraznosti proizvoda možete izjaviti reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz clana 52. odnosno clana 56. Zakona o zaštiti potrošaca. Usmeno na adresi prodavca Palmoticeva 7, 11000 Beograd Pisanim putem na adresu prodavca Viphouse d.o.o. Palmoticeva 7, 11000 Beograd Telefonom na broj: 011/ 33 49 415 Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu prodavca info@viphouse.rs

Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.

Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga ce Kupca svoju saglasnost dati u najkracem mogucem roku od momenta prijema odgovora prodavca na reklamaciju, kako bi prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti Kupca smatrace se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.

Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome ce je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju ce kupac dati u najkracem mogucem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguce je samo jednom.

Prodavac se obavezuje da ce svaki proizvod koji je predat na servis a cija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajucim artiklom. Ukoliko kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajuci, kupcu ce biti vracen iznos kupoprodajne cene.

Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Povrat robe

Zakon krajnjem potrošacu omogucava da u odredenom roku vrati kupljenu robu. Kada utvrdimo da je roba vracena u istom stanju kako je i poslata tj. prodata (kompletna i neoštecena roba i ambalaža), vrši se povrat novca kupcu ili zamena uz doplatu za neki drugi artikal. Kupac robu može da vrati samo ako uz robu ima i dokaz o kupovini - racun izdat od strane preduzeca Viphouse d.o.o. Beograd

Kupac zakonski može u slucaju porucivanja putem WEB-a da vratiti robu u roku od 14 dana (racunju se i neradni dani) od preuzimanja artikla, slanjem robe kurirskom službom. U tom roku kupac se upucuje na slanje kupljenog artikla na adresu Palmoticeva 7, 11000 Beograd.

Kupac ce na ovu adresu poslati:

-artikal koji vraca i garantni list (ukoliko ga je dobio)
-dokaz o kupovini - racun izdat od strane preduzeca Viphouse d.o.o. Beograd
-Jednostrani raskid ugovora koji možete da preuzmete ovde.

Viphouse može da odloži povracaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraca, ili dok potrošac ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slucaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Po prijemu ovako poslate robe služba reklamacija ce utvrditi stanje i ispravnost artikla i ukoliko su ispoštovani napred navedeni kriterijumi odobriti povracaj novca kupcu u skladu sa zakonskim obavezama.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora: Isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošaca ili jasno personalizovane Isporuke zapecacenih audio, video zapisa ili racunarskog softvera, koji su otpecaceni nakon isporuke

Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštecena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporucila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštecena, ali je neispravna, kontaktirajte nas na sr.esuohpiv@ofni kako bi vam poslali zamenu.

Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.

Jednostrani raskid ugovora koji možete da preuzmete ovde.

Na vrh