VipHouse
VipHouse

Povracaja PDV-a za strane državljane

Uslovi kupovine i povracaja PDV-a za strane državljane:

Potreban je obrazac REF 4 koji kupac dobija prilikom placanja robe u prodavnici u tri primerka. Obrazac REF 4 je namenjen ispisu formulara za povracaj poreza za strane kupce na Obrascu REF 4. Prilikom placanja robe, kupac placa iznos u celosti, obuhvatajuci PDV. Kupac je u obavezi da prilikom prelaska granice tj. izlaska iz naše zemlje overi REF 4 obrazac na carini, u periodu od 3 meseca od datuma kupovine. U vremenskom periodu od šest meseci, od datuma kupovine, kupac ukoliko želi da povrati PDV mora uci u zemlju, doneti 1 overen primerak (1 primerak zadržava carina, drugi je za kupca) u prodavnicu u kojoj je obavljena kupovina. Prodavac ce vratiti novac za celokupni iznos pdv-a. Kupac je u obavezi da se pre svog dolaska najavi par dana ranije prodavnici u kojoj je izdat REF 4 obrazac, putem e-mejla ili telefonom. Tom prilikom, potrebno je da radnji, radi provere, pošalje sken svog pasoša i REF 4 obrazac koji je overila carina. Minimalni iznos vrednosti kupljene robe za koju se može izdati REF 4 obrazac je 150 evra, obracunat na dan kupovine po važecem kursu NBS.


Uslovi kupovine i povracaja PDV-a za diplomatsk/konzularna predstavništva i medunarodne organizacije


Da bi diplomatsko/konzularna predstavništva i medunarodne organizacije ostvarile pravo na povracaj pdv-a neophodno je da prilikom kupovine uredaja prilože sledeca dokumenta:


AMBASADA (diplomatska/konzularna predstavništva) - za potrebe ambasade

- SNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili medunarodne organizacije
- potvrda reciprociteta o oslobadanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)

LICNE POTREBE NOSIOCA PRAVA

- LNPDV obrazac - overen od strane ambasade ili medunarodne organizacije
- potvrda reciprociteta o oslobadanju od pdv-a i akciza (izdaje Ministarstvo inostranih poslova)
- kopija diplomatske licne karte osobe ovlašcene za kupovinu

MEÐUNARODNE ORGANIZACIJE (donacije)

- PPO-PDV obrazac overen od strane poreske uprave i firme

Ukoliko kupac poseduje gore navedena dokumenta prodavac je u obavezi da kuca fiskalni racun na pun iznos, a naplati iznos bez pdv-aPOVRACAJ PDV-a ZA STRANE DRŽAVLJANE - TAX FREE NAPOMENA: TEKST JE INFORMATIVNE PRIRODE I MOŽE SADRŽATI GREŠKE U TEKSTU. REFAKCIJA PDV-a ZA STRANE DRŽAVLJANE CE BITI IZVRŠENA PO VAŽECIM PROPISIMA REPUBLIKE SRBIJE.


Pravo na refakciju


Kupac - strani državljanin koji kupljena dobra u republici Srbiji iznosi sa sobom u inostranstvo, pravo na refakciju PDV-a za otpremljena dobra ostvaruje na osnovu zahteva za refakciju koji na zahtev kupca popunjava obveznik - prodavac. Popunjavanje zahteva za refakciju Zahtev stranog državljanina za refakciju se podnosi na obrascu REF 4. Obrazac REF 4 se popunjava u 3 primerka od kojih original i jednu kopiju prodavac daje kupcu a drugu kopiju zadržava u svojoj dokumentaciji. Prodavac naplacuje od kupca ukupnu vrednost isporucenih dobara sa PDV-om.


Prijava carinskom organu na izlazu iz Republike Srbije Kupac ostvaruje pravo na refakciju ako prilikom napuštanja carinskog podrucja Republike Srbije, carinskom organu da na uvid racune, kupljena dobra i original popunjenog obrasca REF 4. Podaci iz putne isprave moraju biti istovetni sa podacima iz obrasca REF 4. Dobra moraju biti istovetna sa dobrima navedenim u obrascu REF 4 i priloženim racunima i dobra ne smeju biti ranije korišcena. Ukupna vrednost dobara sa PDV-om moraju biti veca od 150EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije. Dobra moraju biti izneta pre isteka roka od tri meseca od datuma kupovine u republici Srbiji. Obrazac REF 4 mora biti overen i potpisan od strane prodavca. Ako su svi uslovi ispunjeni, carinski organ overava original obrasca REF 4 i priložene racune potpisom i pecatom i u obrazac REF 4 unosi datum iznošenja sa carinskog podrucja republike Srbije. Original racuna i overen obrazac REF 4 vraca se kupcu a kopiju obrasca REF 4 carinski organ zadržava za svoje potrebe.


Vracanje PDV-a na osnovu overenog obrasca REF 4 Kupcu ili podnosiocu zahteva za refakciju (donosiocu overenog originala obrasca REF 4) placeni PDV se vraca ako u roku od šest meseci od dana izdavanja racuna, prodavcu od koga je kupljeno dobro dostavi overen original obrasca REF 4 od strane carinskog organa. Ako je overeni original obrasca REF 4 dostavljen poštom, kupac ili podnosilac zahteva dostavlja prodavcu broj racuna u banci na koji ce se izvršiti refakcija placenog PDV-a kupcu ako taj broj racuna nije naveden u u obrascu REF 4. Na osnovu overenog originala REF 4 prodavac vrši refakciju placenog PDV-a kupcu ili podnosiocu zahteva. Ako je isplata u gotovini, prodavac izvršava refakciju odmah a ako se doznacava na racun kupca, odnosno podnosioca zahteva, uplata se vrši u roku od 15 dana od prijema zahteva.


Potvrda vracanja PDV-a Kupac ili podnosilac zahteva potpisom na overenom originalu obrasca REF 4 potvrduje prijem vracenog PDV-a u gotovini. Overen obrazac REF 4 potpisan od strane kupca ili podnosioca zahteva o prijemu vracenog PDV-a u gotovini, odnosno izvršen nalog za prenos sredstava po osnovu refakcije PDV-a, služi kao dokaz za poresko oslobodenje sa pravom na odbitak predhodnog poreza.Više informacija pogledajte na sajtu http://www.poreskauprava.gov.rs/sr.html

Na vrh