VipHouse
VipHouse

USLOVI KORIŠĆENJA VIPHOUSE PLATFORME ZA E-TRGOVINU

Hvala Vam što ste posetili ovu web stranicu. Molimo da pažljivo pročitate Uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu, budući da svaka upotreba ove web stranice predstavlja prihvatanje Uslova i odredbi navedenih u ovom tekstu.

Obaveštenje o privatnosti na web stranici

Svi lični podaci ili materijal poslati na web stranicu https://viphouse.rs, podležu uslovima navedenim u Politici privatnosti koja se nalazi na stranici https://viphouse.rs/Privacy. Korišćenjem https://viphouse.rs, u daljem tekstu web sajt, prihvataš i pristaješ da poštuješ ograničenja ovde izloženih Uslova korišćenja. Ako se ne slažeš s ovim Uslovima korišćenja ili ne prihvataš Politiku privatnosti podataka, potrebno je da napustiš web sajt.

Tačnost, potpunost i pravovremenost informacija

Iako ulažemo sve razumne napore kako bismo obezbedili tačnost i potpunost informacija, ne snosimo odgovornost u slučaju da informacije stavljene na raspolaganje putem ove web stranice nisu tačne ili potpune. Korišćenje i prihvatanje materijala i informacija na ovoj web stranici vršite na sopstvenu odgovornost. Saglasni ste da je Vaša odgovornost da nadgledate sve izmene materijala i informacija sadržanih na ovoj web stranici.

Izmene Uslova korišćenja

Po sopstvenom nahođenju možemo da revidiramo i ažuriramo ove Uslove korišćenja s vremena na vreme. Preporučujemo da povremeno proveravaš ovu stranicu da budeš u toku s eventualnim izmenama. Nastavak korišćenja ovog web sajta nakon objavljivanja izmenjenih Uslova korišćenja podrazumeva da prihvataš sve izmene i da se sa njima slažeš.

Pristupanje web sajtu i bezbednost naloga

Zadržavamo pravo da opozovemo ili izmenimo ovaj viphouse.rs web sajt, kao i sve usluge ili materijale koji su na njemu obezbeđeni, po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave. Ne snosimo odgovornost u slučaju da (iz bilo kog razloga) celokupan web sajt ili njegov deo ne budu dostupni u bilo kom trenutku ili tokom bilo kog perioda. S vremena na vreme, možemo da korisnicima, uključujući registrovane korisnike, ograničimo pristup web sajt (u celosti ili delimično).


Tvoja je odgovornost da obezbediš sve što je potrebno za pristup web sajt. Tvoja je odgovornost da se pobrineš da sva lica koja pristupaju web sajt koristeći tvoju vezu s internetom budu upoznata s ovim Uslovima korišćenja i da ih poštuju.


Prenos

Bilo koja nelična komunikacija ili materijal koji prenesete na ovu web stranicu putem elektronske pošte ili na drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, jesu i biće tretirani kao nepoverljivi i nezaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo VipHouse i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, obelodanjivanje, prenos, publikaciju, emitovanje i objavljivanje. Pored toga, VipHouse ima slobodu da koristi u bilo koju svrhu (uključujući ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, reklamiranje i plasiranje proizvoda) bilo koje ideje, umetnička dela, pronalaske, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kakvoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svaka takva upotreba vršiće se bez plaćanja naknade strani koja šalje informacije. Slanjem informacija takođe garantujete da posedujete vlasnička prava na poslati materijal/sadržaj, da isti ne sadrži klevete i da upotreba od strane VipHouse neće predstavljati povredu prava treće strane ili na drugi način predstavljati povredu bilo kojih važećih zakona sa naše strane. Slanjem bilo koje ideje, umetničkog dela, pronalaska, razvoja, sugestije ili koncepta dajete saglasnost za objavljivanje iste. VipHouse nije u obavezi da koristi i objavljuje dobijene informacije.

Prava intelektualne svojine

Web stranica viphouse.rs i čitav njegov sadržaj, elementi i funkcionalnosti (uključujući, sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio materijal, kao i njihov dizajn, izbor i postavku):
 • predstavljaju vlasništvo kompanije VIPHOUSE DOO, njenih davalaca licence, drugih kompanija ili drugih pružalaca takvog materijala.
 • zaštićeni su srpskim i međunarodnim autorskim pravima, žigovima, patentima i drugim zakonima kojima se štiti intelektualna svojina ili prava vlasništva.
Imaš dozvolu da koristiš Web stranicu isključivo za lične, a ne komercijalne svrhe. Nije dozvoljeno kopiranje, modifikovanje, javno izlaganje, javno izvođenje, ponovno objavljivanje, preuzimanje, čuvanje, prenošenje ili kreiranje sadržaja na osnovu materijala preuzetog sa naše web stranice viphouse.rs

Nije dozvoljeno da:

 • modifikuješ bilo koji materijal s viphouse.rs web stranica.
 • koristiš fotografije, video ili druge grafičke elemente odvojeno od pratećeg teksta.
 • brišeš ili menjaš obaveštenja o autorskom pravu, žigu ili svim drugim pravima vlasništva naznačenim na ovom web sajtu.
 • na bilo koji način kojim se krše primenjivi lokalni i međunarodni zakon ili propis.
 • za lažno predstavljanje ili pokušaj lažnog predstavljanja kao Kompanija ili zaposleni u Kompaniji, drugi korisnik, lice ili subjekt.
 • za prenošenje, ili omogućavanje slanja, bilo kog reklamnog ili promotivnog materijala, uključujući „neželjenu poštu” ili „spam”.
 • na drugi način pokušaju da ometaju pravilan rad web-sajta viphouse.rs.

Ne smeš da reprodukuješ, prodaješ ili koristiš u komercijalne svrhe bilo koji deo web sajta, pristup web sajtu ili upotrebu web sajta ili bilo koje usluge ili materijala dostupnih putem web sajta.


Ukoliko štampaš, kopiraš, preuzimaš ili koristiš bilo koji deo web sajta na način kojim se krše Uslovi korišćenja, tvoje pravo da koristiš web sajt biće momentalno ukinuto i imaćeš obavezu da vratiš ili uništiš sve primerke materijala koje si koristio/la. Na tebe se ne prenosi nijedno pravo ni interes u vezi s web sajtom ili njegovim sadržajem, a sva prava koja nisu izričito odobrena zadržava VIPHOUSE DOO. Bilo koja upotreba web sajta koja nije izričito odobrena ovim Uslovima korišćenja predstavlja kršenje ovih Uslova korišćenja, kao i autorskih prava, žiga i drugih zakona.


Ostavljamo sebi pravo da preduzmemo odgovarajuće pravne radnje, uključujući zabrane pristupa, bez ograničenja, pozivanje na primenu zakonskih mera za svaku nelegalnu ili neovlašćenu upotrebu web sajta viphouse.rs


Zabranjena aktivnost

Zabranjene su bilo koje radnje koje VipHouse po sopstvenom nahođenju može smatrati neprimerenim i/ili koje će biti ocenjene kao nezakonito delo ili su zabranjene bilo kojim zakonom primenjivim na ovu web stranicu uključujući:


 • svaku radnju koja predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kog drugog prava pojedinca.
 • korišćenje ove web stranice radi optužbe ili klevetu protiv VipHouse, njenih zaposlenih ili drugih lica ili bilo koje delovanje koje ugrožava ugled VipHouse. Saglasni ste da će svi sporovi i tužbe koje proizilaze iz upotrebe ove web stranice biti regulisani zakonom Srbije i spadati pod isključivu nadležnost sudova u Beogradu, Srbija.

Žigovi kompanije

Naziv kompanije „VIPHOUSE” i sva povezana imena, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajn i slogani predstavljaju žigove kompanije VIPHOUSE DOO SRBIJA.

Svi materijali na ovoj web stranici mogu biti promenjeni bez prethodne najave.

VipHouse ne prihvata odgovornost za bilo kakav gubitak usled virusa koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kakvog materijala sa ove web stranice. Ako se odlučite da preuzimete materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.


Povremeno možemo da ažuriramo web sajt, ali to ne mora da znači da je njegov sadržaj kompletan ili aktuelan. Bilo koji materijali na web sajtu mogu da budu zastareli u bilo kom trenutku, a mi nemamo obavezu da takav materijal ažuriramo. Možemo da izmenimo web sajt u bilo kom trenutku uz prethodnu najavu ili bez prethodne najave. Možemo da obustavimo pristup web sajtu (u celosti ili delimično) ili da ga zatvorimo na neodređeno vreme.


Informacije predstavljene na našem web sajtu ili putem našeg web sajta služe isključivo kao opšta informacija. Ne garantujemo tačnost, celovitost ili korisnost bilo koje navedene informacije. Svako oslanjanje na takve informacije predstavlja isključivo tvoju ličnu odgovornost.


Informacije o tebi i tvojim posetama

Sve informacije koje prikupljamo na ovom web sajtu podležu našoj Politici privatnosti podataka. Korišćenjem ovog web sajta, pristaješ na sve mere koje mi preduzimamo u odnosu na tvoje informacije, a u skladu s Politikom privatnosti. Garantuješ da su svi tvoji dostavljeni podaci tačni.

Linkovi sa našeg web sajta

Ako web sajt sadrži linkove do drugih web sajtova i izvora obezbeđenih od strane trećih lica, ti linkovi su obezbeđeni samo radi pogodnosti. U to spadaju linkovi koji se nalaze u reklamama, uključujući reklamne natpise u zaglavlju servera i sponzorisane linkove. Nemamo kontrolu nad sadržajem tih web sajtova ili izvora, i ne preuzimamo odgovornost za takav sadržaj niti za gubitak ili štetu proistekle od tvoje upotrebe takvih web sajtova ili izvora. Ukoliko odlučiš da pristupiš nekom od web sajtova trećih strana povezanih sa našim web sajtom, to radiš na sopstvenu odgovornost i takav postupak podleže uslovima korišćenja takvog web sajta.

Garancije i odricanja od odgovornosti

VIPHOUSE DOO i/ili bilo koja druga strana koja učestvuje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice u naše ime neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne, posebne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili odgovornosti koje na bilo koji način proiziđu iz Vašeg pristupa, korišćenja, nemogućnosti korišćenja, promene u sadržaju ove web stranice ili iz bilo koje druge web stranice kojoj pristupite putem veze sa ove web stranice ili u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, iz bilo kojih radnji koje preduzmemo ili ne preduzmemo, kao rezultat bilo koje elektronske pošte koju nam pošaljete.


Kompanija VIPHOUSE DOO se ovim putem odriče svih vrsta garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih, pravnih ili drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije o komercijalnoj prihvatljivosti, nepovredivosti i saobraznosti.


Ni u kom slučaju Kompanija VIPHOUSE DOO, njene pridružene kompanije ili davaoci licence, pružaoci usluga, zaposleni, agenti, službenici ili direktori ne snose odgovornost za štete bilo koje vrste, u skladu s bilo kojom sudskom praksom, nastale usled tvoje upotrebe ili u vezi s tvojom upotrebom ili nemogućnošću upotrebe web sajta, bilo kog web sajta povezanog s njim, bilo kakvog sadržaja web sajta ili nekog drugog web sajta ili usluga ili proizvoda dobijenih putem web sajta ili nekog drugog web sajta, uključujući sve neposredne, posredne, posebne, slučajne, posledične ili kaznene štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na lične povrede, bol i patnju, duševnu bol, gubitak prihoda, gubitak profita, gubitak poslovanja ili očekivane uštede, gubitak upotrebe, gubitak ugleda, gubitak podataka i one štete izazvane deliktnim potraživanjima (uključujući nepažnju), kršenjem ugovornih obaveza ili na drugi način, čak i ako su predvidive.


Gorepomenuto ne utiče na odgovornosti koje se ne mogu isključiti ili ograničiti u skladu s primenjivim zakonom.

Ažuriranje pravnog obaveštenja

Zadržavamo pravo na izmene ovih uslova bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.

Korišćenje ove web stranice vršite na sopstvenu i isključivu odgovornost.

Uslovi korišćenja i naša Politika privatnosti podataka predstavljaju jedini i celoviti sporazum između tebe i kompanije VIPHOUSE DOO u pogledu web sajta i zamenjuju sve prethodne i tekuće dogovore, sporazume, zastupanja i garancije, kako pismene tako i usmene.

Komentari i žalbe

Ovim web sajtom upravlja kompanija VIPHOUSE DOO, Palmotićeva 7. 11000 Beograd, Srbija. Sve povratne informacije, komentari, zahtevi za tehničku podršku i druge vrste upita u vezi sa web sajtom viphouse.rs treba uputiti na:

Izjava o konverziji

All payments will be effected in Serbian currency - dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.


Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije - dinar (RSD).Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu

Informacije o dostavi proizvoda

Iskustvo dobre kupovine završava se kada kupljeni proizvodi brzo i sigurno stignu do vas. Zato smo obezbedili pouzdanu i brzu isporuku kupljenih proizvoda, direktno do vaše adrese. Sve detalje o načinima isporuke kupljene robe možete videti u nastavku.


Isporuka kurirskom službom
(Dostava porudžbina na adresu do ulaza)

U saradnji sa kurirskom službom „D Express“, robu kupljenu preko naše internet prodavnice www.viphouse.rs isporučujemo na kućnu adresu, na teritoriji Republike Srbije osim AP KIM..


Besplatna isporuka:

Ukoliko je ukupna vrednost porudžbine veća od 10.000,00 RSD i nije teža od 10 kg, usluga dostave neće biti naplaćena. Ova pogodnost se primenjuje na kupce fizička i pravna lica/preduzeća. Za kupovinu kompletnih konfiguracija i laptopova dostava je uvek besplatna! Bez obzira na vrednost ili težinu.


Cena isporuke:

Za porudžbine ukupne vrednosti ispod 10.000,00 RSD i do 10 kg težine, cena isporuke je 400,00 RSD U svim ostalim slučajevima cena isporuke biće naplaćena po važećem cenovniku kurirske službe „D Express“. Slanje porudžbina za koje troškove isporuke snosi kupac moraju biti unapred plaćene direktnom uplatom na naš poslovni račun.

Kurirska služba isporučuje robu na adresu do ulaza u dvorište ili zgradu, odnosno ne unosi u stambeni prostor. Dostava navedenih uređaja ne obuhvata unošenje u stan. Aktuelne cene i uslove možete pogledati na web adresi D Express - https://www.dexpress.rs/rs/cenovnik


Kupi online, preuzmi u radnji:
(Preuzimanje porudžbine u maloprodajnim objektima)

Naručene proizvode možete preuzeti u maloprodajnim objektima VIPHOUSE DOO tako što ćete odabrati opciju preuzimanje u radnji prilikom naručivanja i dobiti spisak svih radnji u kojima je moguće preuzimanje porudžbine. Izborom željene prodavnice iz padajućeg menija potvrđujete ovaj način preuzimanja porudžbine. Nakon što naručeni proizvodi budu spremni za preuzimanje, bićete obavešteni na broj telefona koji ste ostavili prilikom registracije i kreiranja porudžbine.


Obaveza pregleda uređaja:

Molimo Vas da prilikom isporuke, a pre potpisivanja primopredajnog dokumenta pregledate pošiljku i da sva eventualno uočena fizička oštećenja, odmah prijavite, (NAJKASNIJE U ROKU OD 24h) na broj telefona 065 615 99 90 ili na mail . Reklamacije na oštećenja koje su izjavljene protekom roka od 24h od isporuke će biti odbijene kao neblagovremene. Ističemo da pošiljke koji imaju fizička oštećenja niste u obavezi da primite.


Ističemo da pošiljke koji imaju fizička oštećenja niste u obavezi da primite.


Isporuka robe vrši se isključivo na teritoriji Republike Srbije bez KiM. Isporuka van teritorije Srbije nije moguća.

Politika reklamacija

Saobraznost

Zakonom o zaštiti potrošaca prodavac je odgovoran za nesaobraznost robe koja se pojavi u roku od 24 meseca od kupovine robe. Za robu ciji je period saobraznosti duži od 24 meseca, prodavac je dužan da izda garantni list dobavljaca. Prodavac je dužan da u slucaju nesaobraznosti robe o svom trošku obezbedi servisiranje iste. Kod prodaje polovne robe, može se ugovoriti kraci rok u kom prodavac odgovara za nesaobraznost, koji ne može bit kraci od 12 meseci. Period saobraznosti artikala koji se smatraju potrošnom robom može biti manja od 24 meseca. U takve artikle spadaju baterije za uredaje (telefona, tableta i laptopova), toneri, ketridži, glave štampaca,... Period saobraznosti za takve artikle iznosi 6 meseci, ukoliko proizvodac nije drugacije propisao.


Pravo na reklamaciju i besplatno servisiranje od strane prodavca, kupac gubi u slucaju neadekvatnog rukovanja uredajem i njegovim korišcenjem koje nije u skladu sa uputstvom za upotrebu, kao i u slucaju da su vršene bilo kakve popravke ili pokušaji popravki od strane neovlašcenih lica. Viphouse garantuje za kvalitet svih proizvoda iz svog asortimana, kao i uskladenost istih sa navedenim specifikacijama proizvodaca.


Reklamacije i povrat robe


Reklamacije u slucaju nesaobraznosti proizvoda U slucaju nesaobraznosti proizvoda možete izjaviti reklamaciju radi ostvarivanja svojih prava iz clana 52. odnosno clana 56. Zakona o zaštiti potrošaca. Usmeno na adresi prodavca Palmoticeva 7, 11000 Beograd Pisanim putem na adresu prodavca Viphouse d.o.o. Palmoticeva 7, 11000 Beograd Telefonom na broj: 011/ 33 49 415 Elektronskim putem, na elektronsku (email) adresu prodavca info@viphouse.rs


Prodavac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori kupcu na izjavljenu reklamaciju. Odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok ne može da bude duži od 30 dana, od dana podnošenja reklamacije.


Prodavac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca. S toga ce Kupca svoju saglasnost dati u najkracem mogucem roku od momenta prijema odgovora prodavca na reklamaciju, kako bi prodavac mogao da reši reklamaciju u gore spomenutom zakonskom roku. Neblagovremeno davanje saglasnoti Kupca smatrace se jednim od objektivnimh razloga zbog kojih prodavac nije u mogucnosti da udovolji zahtevu Kupca u zakonskom roku.


Ukoliko prodavac iz objektivnih razloga nije u mogucnosti da udovolji zahtevu Kupca u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome ce je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, koju ce kupac dati u najkracem mogucem roku. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguce je samo jednom.


Prodavac se obavezuje da ce svaki proizvod koji je predat na servis a cija reklamacija nije rešena u dogovorenom roku zameniti novim, istim ili odgovarajucim artiklom. Ukoliko kupac ne prihvati zamenu artikla za drugi odgovarajuci, kupcu ce biti vracen iznos kupoprodajne cene.


Kupac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod i proizvod može biti predat na recikliranje.

Povrat robe

Zakon krajnjem potrošacu omogucava da u odredenom roku vrati kupljenu robu. Kada utvrdimo da je roba vracena u istom stanju kako je i poslata tj. prodata (kompletna i neoštecena roba i ambalaža), vrši se povrat novca kupcu ili zamena uz doplatu za neki drugi artikal. Kupac robu može da vrati samo ako uz robu ima i dokaz o kupovini - racun izdat od strane preduzeca Viphouse d.o.o. Beograd


Kupac zakonski može u slucaju porucivanja putem WEB-a da vratiti robu u roku od 14 dana (racunju se i neradni dani) od preuzimanja artikla, slanjem robe kurirskom službom. U tom roku kupac se upucuje na slanje kupljenog artikla na adresu Palmoticeva 7, 11000 Beograd.


Kupac ce na ovu adresu poslati:

-artikal koji vraca i garantni list (ukoliko ga je dobio)
-dokaz o kupovini - racun izdat od strane preduzeca Viphouse d.o.o. Beograd
-Jednostrani raskid ugovora koji možete da preuzmete ovde.

Viphouse može da odloži povracaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraca, ili dok potrošac ne dostavi dokaz da je poslao robu trgovcu u zavisnosti od toga šta nastupa prvo, osim u slucaju kada je trgovac ponudio da sam preuzme robu. Po prijemu ovako poslate robe služba reklamacija ce utvrditi stanje i ispravnost artikla i ukoliko su ispoštovani napred navedeni kriterijumi odobriti povracaj novca kupcu u skladu sa zakonskim obavezama.


Izuzeci od prava na odustanak od ugovora: Isporuka robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošaca ili jasno personalizovane Isporuke zapecacenih audio, video zapisa ili racunarskog softvera, koji su otpecaceni nakon isporuke


Ukoliko Vam je pošiljka stigla oštecena, neophodno je da u roku od 24 sata kontaktirate kurirsku službu koja je isporucila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštecena, ali je neispravna, kontaktirajte nas na info@viphouse.rs kako bi vam poslali zamenu.Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac.


Jednostrani raskid ugovora koji možete da preuzmete ovde.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

Povraćaj sredstava

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, VipHouse je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC, Maestro i Dina metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

VipHouse DOO
Palmotićeva 7, 11000 Beograd
MB 20311088, PIB 105107874 https://viphouse.rs
prodaja@viphouse.rs
Tel. 011/33-49-415


Hvala na poseti, VipHouse

Na vrh