VipHouse
VipHouse

USLOVI KORIŠĆENJA VIPHOUSE PLATFORME ZA E-TRGOVINU

Hvala Vam što ste posetili ovu web stranicu. Molimo da pažljivo pročitate Uslove i odredbe sadržane u ovom dokumentu, budući da svaka upotreba ove web stranice predstavlja prihvatanje Uslova i odredbi navedenih u ovom tekstu.

Obaveštenje o privatnosti na web stranici

Svi lični podaci ili materijal poslati na web stranicu https://viphouse.rs, podležu uslovima navedenim u Politici privatnosti koja se nalazi na stranici https://viphouse.rs/Privacy. Korišćenjem https://viphouse.rs, u daljem tekstu web sajt, prihvataš i pristaješ da poštuješ ograničenja ovde izloženih Uslova korišćenja. Ako se ne slažeš s ovim Uslovima korišćenja ili ne prihvataš Politiku privatnosti podataka, potrebno je da napustiš web sajt.

Tačnost, potpunost i pravovremenost informacija

Iako ulažemo sve razumne napore kako bismo obezbedili tačnost i potpunost informacija, ne snosimo odgovornost u slučaju da informacije stavljene na raspolaganje putem ove web stranice nisu tačne ili potpune. Korišćenje i prihvatanje materijala i informacija na ovoj web stranici vršite na sopstvenu odgovornost. Saglasni ste da je Vaša odgovornost da nadgledate sve izmene materijala i informacija sadržanih na ovoj web stranici.

Izmene Uslova korišćenja

Po sopstvenom nahođenju možemo da revidiramo i ažuriramo ove Uslove korišćenja s vremena na vreme. Preporučujemo da povremeno proveravaš ovu stranicu da budeš u toku s eventualnim izmenama. Nastavak korišćenja ovog web sajta nakon objavljivanja izmenjenih Uslova korišćenja podrazumeva da prihvataš sve izmene i da se sa njima slažeš.

Pristupanje web sajtu i bezbednost naloga

Zadržavamo pravo da opozovemo ili izmenimo ovaj viphouse.rs web sajt, kao i sve usluge ili materijale koji su na njemu obezbeđeni, po sopstvenom nahođenju i bez prethodne najave. Ne snosimo odgovornost u slučaju da (iz bilo kog razloga) celokupan web sajt ili njegov deo ne budu dostupni u bilo kom trenutku ili tokom bilo kog perioda. S vremena na vreme, možemo da korisnicima, uključujući registrovane korisnike, ograničimo pristup web sajt (u celosti ili delimično).


Tvoja je odgovornost da obezbediš sve što je potrebno za pristup web sajt. Tvoja je odgovornost da se pobrineš da sva lica koja pristupaju web sajt koristeći tvoju vezu s internetom budu upoznata s ovim Uslovima korišćenja i da ih poštuju.


Prenos

Bilo koja nelična komunikacija ili materijal koji prenesete na ovu web stranicu putem elektronske pošte ili na drugi način, uključujući bilo koje podatke, pitanja, komentare, sugestije ili slično, jesu i biće tretirani kao nepoverljivi i nezaštićeni. Sve što prenesete ili objavite postaje vlasništvo VipHouse i može se koristiti u bilo koju svrhu, uključujući ali ne ograničavajući se na reprodukciju, obelodanjivanje, prenos, publikaciju, emitovanje i objavljivanje. Pored toga, VipHouse ima slobodu da koristi u bilo koju svrhu (uključujući ali ne ograničavajući se na razvoj, proizvodnju, reklamiranje i plasiranje proizvoda) bilo koje ideje, umetnička dela, pronalaske, razvoje, sugestije ili koncepte sadržane u bilo kakvoj komunikaciji koju pošaljete na ovu web stranicu. Svaka takva upotreba vršiće se bez plaćanja naknade strani koja šalje informacije. Slanjem informacija takođe garantujete da posedujete vlasnička prava na poslati materijal/sadržaj, da isti ne sadrži klevete i da upotreba od strane VipHouse neće predstavljati povredu prava treće strane ili na drugi način predstavljati povredu bilo kojih važećih zakona sa naše strane. Slanjem bilo koje ideje, umetničkog dela, pronalaska, razvoja, sugestije ili koncepta dajete saglasnost za objavljivanje iste. VipHouse nije u obavezi da koristi i objavljuje dobijene informacije.

Prava intelektualne svojine

Web stranica viphouse.rs i čitav njegov sadržaj, elementi i funkcionalnosti (uključujući, sve informacije, softver, tekst, prikaze, slike, video i audio materijal, kao i njihov dizajn, izbor i postavku):
 • predstavljaju vlasništvo kompanije VIPHOUSE DOO, njenih davalaca licence, drugih kompanija ili drugih pružalaca takvog materijala.
 • zaštićeni su srpskim i međunarodnim autorskim pravima, žigovima, patentima i drugim zakonima kojima se štiti intelektualna svojina ili prava vlasništva.
Imaš dozvolu da koristiš Web stranicu isključivo za lične, a ne komercijalne svrhe. Nije dozvoljeno kopiranje, modifikovanje, javno izlaganje, javno izvođenje, ponovno objavljivanje, preuzimanje, čuvanje, prenošenje ili kreiranje sadržaja na osnovu materijala preuzetog sa naše web stranice viphouse.rs

Nije dozvoljeno da:

 • modifikuješ bilo koji materijal s viphouse.rs web stranica.
 • koristiš fotografije, video ili druge grafičke elemente odvojeno od pratećeg teksta.
 • brišeš ili menjaš obaveštenja o autorskom pravu, žigu ili svim drugim pravima vlasništva naznačenim na ovom web sajtu.
 • na bilo koji način kojim se krše primenjivi lokalni i međunarodni zakon ili propis.
 • za lažno predstavljanje ili pokušaj lažnog predstavljanja kao Kompanija ili zaposleni u Kompaniji, drugi korisnik, lice ili subjekt.
 • za prenošenje, ili omogućavanje slanja, bilo kog reklamnog ili promotivnog materijala, uključujući „neželjenu poštu” ili „spam”.
 • na drugi način pokušaju da ometaju pravilan rad web-sajta viphouse.rs.

Ne smeš da reprodukuješ, prodaješ ili koristiš u komercijalne svrhe bilo koji deo web sajta, pristup web sajtu ili upotrebu web sajta ili bilo koje usluge ili materijala dostupnih putem web sajta.


Ukoliko štampaš, kopiraš, preuzimaš ili koristiš bilo koji deo web sajta na način kojim se krše Uslovi korišćenja, tvoje pravo da koristiš web sajt biće momentalno ukinuto i imaćeš obavezu da vratiš ili uništiš sve primerke materijala koje si koristio/la. Na tebe se ne prenosi nijedno pravo ni interes u vezi s web sajtom ili njegovim sadržajem, a sva prava koja nisu izričito odobrena zadržava VIPHOUSE DOO. Bilo koja upotreba web sajta koja nije izričito odobrena ovim Uslovima korišćenja predstavlja kršenje ovih Uslova korišćenja, kao i autorskih prava, žiga i drugih zakona.


Ostavljamo sebi pravo da preduzmemo odgovarajuće pravne radnje, uključujući zabrane pristupa, bez ograničenja, pozivanje na primenu zakonskih mera za svaku nelegalnu ili neovlašćenu upotrebu web sajta viphouse.rs


Zabranjena aktivnost

Zabranjene su bilo koje radnje koje VipHouse po sopstvenom nahođenju može smatrati neprimerenim i/ili koje će biti ocenjene kao nezakonito delo ili su zabranjene bilo kojim zakonom primenjivim na ovu web stranicu uključujući:


 • svaku radnju koja predstavlja povredu privatnosti (uključujući postavljanje privatnih informacija bez pristanka pojedinca) ili bilo kog drugog prava pojedinca.
 • korišćenje ove web stranice radi optužbe ili klevetu protiv VipHouse, njenih zaposlenih ili drugih lica ili bilo koje delovanje koje ugrožava ugled VipHouse. Saglasni ste da će svi sporovi i tužbe koje proizilaze iz upotrebe ove web stranice biti regulisani zakonom Srbije i spadati pod isključivu nadležnost sudova u Beogradu, Srbija.

Žigovi kompanije

Naziv kompanije „VIPHOUSE” i sva povezana imena, logotipi, nazivi proizvoda i usluga, dizajn i slogani predstavljaju žigove kompanije VIPHOUSE DOO SRBIJA.

Svi materijali na ovoj web stranici mogu biti promenjeni bez prethodne najave.

VipHouse ne prihvata odgovornost za bilo kakav gubitak usled virusa koji mogu zaraziti Vaš kompjuter ili bilo koju drugu imovinu kroz upotrebu, pristup ili preuzimanje bilo kakvog materijala sa ove web stranice. Ako se odlučite da preuzimete materijal sa ove web stranice, činite to na sopstvenu odgovornost.


Povremeno možemo da ažuriramo web sajt, ali to ne mora da znači da je njegov sadržaj kompletan ili aktuelan. Bilo koji materijali na web sajtu mogu da budu zastareli u bilo kom trenutku, a mi nemamo obavezu da takav materijal ažuriramo. Možemo da izmenimo web sajt u bilo kom trenutku uz prethodnu najavu ili bez prethodne najave. Možemo da obustavimo pristup web sajtu (u celosti ili delimično) ili da ga zatvorimo na neodređeno vreme.


Informacije predstavljene na našem web sajtu ili putem našeg web sajta služe isključivo kao opšta informacija. Ne garantujemo tačnost, celovitost ili korisnost bilo koje navedene informacije. Svako oslanjanje na takve informacije predstavlja isključivo tvoju ličnu odgovornost.


Informacije o tebi i tvojim posetama

Sve informacije koje prikupljamo na ovom web sajtu podležu našoj Politici privatnosti podataka. Korišćenjem ovog web sajta, pristaješ na sve mere koje mi preduzimamo u odnosu na tvoje informacije, a u skladu s Politikom privatnosti. Garantuješ da su svi tvoji dostavljeni podaci tačni.

Linkovi sa našeg web sajta

Ako web sajt sadrži linkove do drugih web sajtova i izvora obezbeđenih od strane trećih lica, ti linkovi su obezbeđeni samo radi pogodnosti. U to spadaju linkovi koji se nalaze u reklamama, uključujući reklamne natpise u zaglavlju servera i sponzorisane linkove. Nemamo kontrolu nad sadržajem tih web sajtova ili izvora, i ne preuzimamo odgovornost za takav sadržaj niti za gubitak ili štetu proistekle od tvoje upotrebe takvih web sajtova ili izvora. Ukoliko odlučiš da pristupiš nekom od web sajtova trećih strana povezanih sa našim web sajtom, to radiš na sopstvenu odgovornost i takav postupak podleže uslovima korišćenja takvog web sajta.

Garancije i odricanja od odgovornosti

VIPHOUSE DOO i/ili bilo koja druga strana koja učestvuje u kreiranju, proizvodnji ili isporuci ove web stranice u naše ime neće snositi nikakvu odgovornost za bilo kakve direktne, slučajne, posledične, indirektne, posebne ili kaznene štete, troškove, gubitke ili odgovornosti koje na bilo koji način proiziđu iz Vašeg pristupa, korišćenja, nemogućnosti korišćenja, promene u sadržaju ove web stranice ili iz bilo koje druge web stranice kojoj pristupite putem veze sa ove web stranice ili u meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, iz bilo kojih radnji koje preduzmemo ili ne preduzmemo, kao rezultat bilo koje elektronske pošte koju nam pošaljete.


Kompanija VIPHOUSE DOO se ovim putem odriče svih vrsta garancija, bilo izričitih ili podrazumevanih, pravnih ili drugih, uključujući, ali ne ograničavajući se na garancije o komercijalnoj prihvatljivosti, nepovredivosti i saobraznosti.


Ni u kom slučaju Kompanija VIPHOUSE DOO, njene pridružene kompanije ili davaoci licence, pružaoci usluga, zaposleni, agenti, službenici ili direktori ne snose odgovornost za štete bilo koje vrste, u skladu s bilo kojom sudskom praksom, nastale usled tvoje upotrebe ili u vezi s tvojom upotrebom ili nemogućnošću upotrebe web sajta, bilo kog web sajta povezanog s njim, bilo kakvog sadržaja web sajta ili nekog drugog web sajta ili usluga ili proizvoda dobijenih putem web sajta ili nekog drugog web sajta, uključujući sve neposredne, posredne, posebne, slučajne, posledične ili kaznene štete, uključujući, ali ne ograničavajući se na lične povrede, bol i patnju, duševnu bol, gubitak prihoda, gubitak profita, gubitak poslovanja ili očekivane uštede, gubitak upotrebe, gubitak ugleda, gubitak podataka i one štete izazvane deliktnim potraživanjima (uključujući nepažnju), kršenjem ugovornih obaveza ili na drugi način, čak i ako su predvidive.


Gorepomenuto ne utiče na odgovornosti koje se ne mogu isključiti ili ograničiti u skladu s primenjivim zakonom.

Ažuriranje pravnog obaveštenja

Zadržavamo pravo na izmene ovih uslova bez prethodnog obaveštavanja svojih potrošača. Svaki potrošač prilikom naručivanja proizvoda može proveriti trenutno važeće uslove.

Korišćenje ove web stranice vršite na sopstvenu i isključivu odgovornost.

Uslovi korišćenja i naša Politika privatnosti podataka predstavljaju jedini i celoviti sporazum između tebe i kompanije VIPHOUSE DOO u pogledu web sajta i zamenjuju sve prethodne i tekuće dogovore, sporazume, zastupanja i garancije, kako pismene tako i usmene.

Komentari i žalbe

Ovim web sajtom upravlja kompanija VIPHOUSE DOO, Palmotićeva 7. 11000 Beograd, Srbija. Sve povratne informacije, komentari, zahtevi za tehničku podršku i druge vrste upita u vezi sa web sajtom viphouse.rs treba uputiti na:

Hvala na poseti, VipHouse

Na vrh